Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Inleiding

Jansma VOF gevestigd te Haule wordt in deze voorwaarden aangeduid met: leverancier.

Onder “koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die de leverancier verzoekt goederen te leveren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle offertes en leveringen van leverancier aan koper uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.

Toepassing van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen en Prijzen

Offertes zijn vrijblijvend. Voor aanbieding en acties geldt: op = op. Prijzen zijn exclusief geldig BTW tarief, gebaseerd op franco levering in Noord-Nederland: ten noorden van de lijn Coevorden – Hardenberg – Zwolle - Lelystad, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Franco leveringen geschieden routematig, of binnen drie dagen na bestelling. Het minimum orderbedrag voor franco levering is € 50. Orders die hieronder blijven kunnen worden belast met € 2,50 distributiekosten. Voor verpakkingsmateriaal welke niet bestemd is voor eenmalig gebruik wordt statiegeld in rekening gebracht. Bij terugname wordt dit verpakkingsmateriaal, mits gesorteerd en in goede staat, gecrediteerd.

Artikel 3: Risico

Vanaf het moment van levering is het risico van de producten voor de koper. De koper is gerechtigd om tijdens de overdracht van de producten de wettelijke controles die hij nodig acht uit te voeren. Bij het niet voldoen hieraan kan hij de levering ongedaan maken door ze te weigeren. Gedurende de termijn dat de producten niet zijn betaald, heeft de leverancier het recht deze terug te halen, waarbij de executiewaarde verminderd met de gemaakte kosten aan koper in mindering op rekening wordt gebracht. Kopers zijn verplicht geleverde producten met de grootste zorg en netheid te behandelen en in het algemeen alles na te laten dat schadelijk is of kan zijn voor de producten of naam van de leverancier. Reclames ten aanzien van kapotte of bedorven producten kunnen slechts in behandeling genomen worden indien leverancier dit zelf kan constateren. Retourzending van producten kan alleen na zijn goedkeuring gebeuren. Indien leverancier om welke reden dan ook aansprakelijk is voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht kunnen doen gelden op de wettelijke vergoeding voor directe schade. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies of gederfde winst.

Wanneer, op verzoek van een koper, producten worden gesneden, gedeeld, of uit de verpakking worden gehaald, vervalt alle productaansprakelijkheid voor de leverancier.

De leverancier en de koper zijn verplicht elkaar die inlichtingen te verstrekken die voor de andere partij nodig of van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: Overmacht

Tijdens overmacht worden de leverings- en betalingsverplichtingen van de leverancier opgeschort. Indien deze periode langer is dan drie maand, zijn beide partijen bevoegd om overeenkomsten te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen, en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen.

Een paar voorbeelden hiervan: brand, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, ernstige bedrijfsstoringen, in gebreke blijven van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, opzet of grove nalatigheid van ondergeschikten.

Artikel 5: Vertegenwoordiging

Indien koper namens één of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover leverancier aansprakelijk als ware hij zelf afnemer.

Artikel 6: Conversie

De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 7: Betaling

Alle producten die koper afneemt dienen uiterlijk 3 weken na levering te zijn betaald door koper. Kopers waarbij kortingen zijn afgesproken zullen deze alleen krijgen op basis van automatische incasso, of betaling binnen 2 weken. Wordt binnen genoemde termijn niet betaald dan is de koper daarna in verzuim. De koper is vanaf de dag waarop hij in verzuim is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend. Blijft een koper na aanmaning in gebreke met afbetaling, of mocht voor of tijdens de levering van de producten twijfel ontstaan over de volkomen kredietwaardigheid van de koper, dan heeft de leverancier het recht waarborgen te verlangen en verdere levering op te schorten. Indien – zulks uitsluitend ter beoordeling door de leverancier – geen voldoende waarborgen kunnen worden gesteld, heeft de leverancier de bevoegdheid of overeenkomst niet – verder – uit te voeren en als ontbonden te beschouwen. Onverminderd het recht op schadevergoeding deswege. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de leverancier gerechtigd voldoende leveringen uitsluitend op basis van contante betaling te doen. Bij wanbetaling door de koper komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor diens rekening. Het doen van enige reclame schort de betalingsverplichting niet op. Betalingen dienen uitsluiten te gebeuren door storting op een door de leverancier aan te wijzen bank of giro nummer, of aan een daartoe gemachtigde verkoper van leverancier.

Artikel 8: Recht

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse Burgerlijke Rechter.

Artikel 9: Zondagsrust

Leverancier zal op zondag en op algemene christelijke feestdagen, geen leveringen doen, alsmede geen administratieve handelingen verrichten ten gerieve van koper. Ook is het bedrijf dan gesloten en kan er derhalve niet worden afgehaald.